Palivové dřevo na topení, pelety prodej levne, peletky, uhlí, koks

Dřevo jako palivo bylo využíváno lidskou civilizací již od nepaměti pro svoji snadnou dostupnost a udrželo si svou pozici až do doby průmyslové revoluce, kdy se přešlo na modernější a výhřevnější paliva. Až v poslední době dohází k oživení zájmu o toto palivo z několika důvodů.
Za prve je to z důvodů ekologie, neboť spalování dřeva zatěžuje ovzduší zplodinami jen velmi málo a malý je i odpad po shoření.
Další vážným důvodem je, že s klesajícími celosvětovými zásobami fosilních paliv ( uhlí, nafta a zemní plyn) roste obtížnost s jejich získáváním a tím i jejich cena. A s podporou pro využití dřeva na vytápění, přišly i výrobci moderních topidel, která dokáží spalovat dřevo s mnohem vyšší účinností, s minimálním zatěžováním ovzduší a s nabízeným standardním uživatelským komfortem.
Všechny tyto faktory vedou v posledních letech ke zvýšenému zajmu o dřevo, představující vhodné a perspektivní palivo.
Tomuto zvýšenému zájmu odpovídá i zvýšená nabídka firem, nabízejících prodej tohoto druhu ekologického paliva. Zde jsou vybrány některé z výhodných nabídek.


Pelety vznikly jako moderní, alternativní palivo, které má omezit užívání uhlí, případně koksu k vytápění a snížit tak znečišťování ovzduší.
Peleta všeobecně, je velkým tlakem vylisovaný malý kousek hmoty, válcovitého tvaru. Pro palivové účely je lisována z dřevěných pilin, nebo slámy, sena a odpadů ze zpracování zemědělských plodin – agropelety. Tyto mají ale vyšší obsah popela. Pelety mají vlivem lisování malý obsah vody a díky svým malým rozměrům, umožňují v kotlích snadné dávkování a tím umožňují i snadnou regulaci tepelného výkonu. Jejich zabarvení od světlé po tmavou nemá tak velký vliv na kvalitu, jak se někdy mylně udává, a je způsobeno hlavně lisovacím tlakem. Jejich výhřevnost je 15-20 MJ/kg.
Nemohou tedy dosáhnout stejné výhřevnosti jako černé uhlí ( 20-29 MJ/kg), jak tvrdí někteří dealeři, ale je to palivo perspektivní a jeho výroba a nabídka se neustále zvyšuje.
Je vhodné využít některou z níže vybraných nabídek.


Uhlí je zatím v současnosti nejrozšířenějším palivem pro svou výhřevnost a snadnou manipulaci i skladování. Dodává se buď černé, které má velkou výhřevnost, dobývá se z větších hloubek a je dražší. Převažuje ale hlavně uhlí hnědé - povrchové. To má menší výhřevnost a vyšší podíl zplodin. Celosvětovou snahou je s ohledem na zatěžování ovzduší, co nejvíce omezit používání uhlí na otop.
Dalším důležitým faktem je, že zásoby uhlí neustále klesají a při tom je to surovina, ze které se vyrábí řada dalších důležitých produktů a jeho spalování je tedy krajně nehospodárné.
Přes to se ještě nějakou dobu bude využívat ve velké míře právě k topení. Proto je vhodné, zajistit si včas dostatečné zásoby na celou topnou sezónu.
K tomu mohou posloužit nabídkové a slevové akce, které uvádíme.


Koks vzniká z černého koksovatelného uhlí, působením vysoké teploty a omezeného přístupu vzduchu ve zvláštních zařízeních. Má vysokou výhřevnost 29,6 MJ/kg a malý obsah nečistot. Má malou prašnost a při hoření se uvolňuje jen málo spalin. Je proto jediným pevným palivem, povoleným v centrech měst.
Koks se používá hlavně v metalurgických procesech, jeho výroba je nákladnější a pro běžný otop se zatím využívá méně.